Wynajmij
ogrodzenie
online

Prawidłowe nazewnictwo poszczególnych frakcji odpadów

nazewnictwo odpadow 400x350 - Prawidłowe nazewnictwo poszczególnych frakcji odpadów
2019-03-22 Łukasz Kamiński

Począwszy od lipca 2013 r. śmieci wytwarzane przez nas w gospodarstwach domowych podlegają, pod gminne systemy odbioru. Taki stan rzeczy ma spowodować, że jako kraj osiągniemy odpowiednie poziomy recyklingu i ukrócą się procedery związane z powstawaniem „dzikich wysypisk”. Na chwilę obecną każdy z nas bez wyjątku ma obowiązek złożenia tzw. deklaracji odpadowej, które określa jego potrzeby związane z zagospodarowaniem  nieczystości.

W dużym uproszczeniu można rzec, że mieszkańcy muszą wyrazić chęci segregowania nieczystości lub pozostać przy jednym pojemniku na odpady zmieszane. Pierwszy z wyborów jest zazwyczaj tańszy, ale rodzi szereg nowych obowiązków. Śmieci wytworzone na naszych posesjach trzeba bowiem podzielić na poszczególne frakcje. Chcąc tego dokonać trzeba znać ich nazewnictwo. W ostatnim czasie przeszło ono szereg modyfikacji. Aktem, który reguluje aktualny stan prawny jest Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów.  W chwili obecnej wywozowi śmieci sprzed naszych domów podlegają takie rodzaje nieczystości jak:

Nazewnictwo odpadów i kolorystyka koszy na śmieci  

  • Szkło – szkło zbierane jest w pojemnikach koloru zielonego, pod warunkiem że nie dzielimy jego odpadów na bezbarwne i kolorowe. W alternatywie do koszy na śmieci niektóre gminy stosują worki. Naszym zdaniem takie rozwiązanie jest o wiele bardziej kłopotliwe. Szkło jest odpadem, który po stłuczeniu generuje szereg ostrych krawędzi. Przy zbiórce może ono stanowić zagrożenie tak dla mieszkańców jak i obsługi komunalnej.
  • Metale i tworzywa sztuczne – metale i tworzywa sztuczne kolekcjonujemy w śmietnikach o barwie żółtej. W całym systemie zbiórki to właśnie ten rodzaj pojemników posiada najszersze przeznaczenie. Ustawodawca określił, że poza nieczystościami z plastiku, puszkami po piwie czy napojach do koszy na ten rodzaj selektów składają się także opakowania wielomateriałowe. Z wymienionymi wcześniej odpadami można więc zbierać również kartony po mleku lub sokach.
  • Papier – pomimo wszechobecnego postępu techniki papier nadal jest jednym z głównych nośników informacji. Na papierze drukowane są gazety, faktury i inne dane, z którymi mamy do czynienia na co dzień. Pewnie jeszcze długo taki stan rzeczy nie ulegnie żadnym znaczniejszym modyfikacjom. Mając na myśli odpady o kodzie 15 01 01 nie sposób zapomnieć także o opakowaniach. Wszystko co kupujemy dziś online dociera do nas w kartonach, obwolutach lub tubach. W większości przypadków finalnym przeznaczeniem papieru są pojemniki koloru niebieskiego. Stamtąd trafiają one do skupów makulatury lub bezpośrednio do wybranych firm recyklingowych.
  • Bio – odpady ulegające procesom biodegradacji zbierane jest przez osoby, które albo nie dysponują swoim własnym kompostownikiem, albo mieszkają w zabudowie wielorodzinnej. Na ten typ śmieci wybrane zostały pojemniki koloru brązowego. Należy pamiętać, że nie wszystkie nieczystości roślinne mogą być tam umieszczane według zasady „jak leci”. Trzeba wiedzieć, że przedsiębiorstwo wywozowe raczej nie zabierze koszy wypełnionych grubymi gałęziami lub pniami drzew. W niektórych rejonach nie można do nich wrzucać także liści orzecha włoskiego lub skórek od cytrusów.
Nazewnictwo odpadów
Nazewnictwo odpadów

 

Nazewnictwo odpadów dotyczy obejmuje również śmieci niesegregowane. Na odpady zmieszane (resztki po segregacji) wybrane zostały kosze koloru czarnego. Pojemniki te są integralną częścią oferty naszego przedsiębiorstwa.